Tsiklitalli foorum

Täisversioon: Muhe elu Eesti Wabariigis...ja enne seda.
Teile näidatakse hetkel lihtsustatud versiooni tekstist. Vaadake täisversiooni õiges formaadis.
Lehti: 1 2
Maarjamaal põle elu kunagi igav olnud, ei "pätsuajal" ega ka enne seda...
Ja veel tõsisemat laadi teadaandeid :
Domineerisid ainult asjalikud teated, mitte nagu praegu !
Mitmesugust
Veel mitmesugust
1895a. seitung annab teada :

"- Õige õnnetu näoga mees elab Baieri päälinnas, Münchenis. Tal on nimelt niisugune nägu, mis alati näib naerul olewat. Ka kõige kindlamal tahtmisel ei suuda ta oma näomoodu mitte tõsiseks muuta. Mitugi korda juba olla tema matuse rongidest ja mujalt, kus tõsist nägu tarwis - kas wõi maailma pettuseks - näidata, minema saadetud. Ka sest ei olla abi olnud, kui ta oma häda kellegile wastu tahtmist naeratawal näol seletada püüdnud. Alles hiljuti oli keegi õnnetu Max Stiegleri wastu - nii on mehe nimi - kohtulikku kaebust tõstnud, et ta talle uulitsal wastu tulles pilawalt suu sisse naernud, aga kohus mõistis kaebealuse pilamise süüst wabaks."
Kurb kuulda :

"- Laiuse-Jõgewa (Raikülas ?) on rahwa elu weel õige wiletsal järjel. Kust see tuleb ? Kõrtsielu on siit küla rahwa õnnerööwel, mis mitmetel talukohad on käest ära kiskunud. Hale ja üsna kole on näha, kuidas kõrts põhapäewadel wanadest kui ka noortest täis kubiseb. Ka imewate lastegi emad ei tihka kõrtsist eemale jääda, waid tõttawad, lapsed rinna otsas, kõrtsipingile, kus nad meeste sopaste naljade ja juttude üle wõiwad rõõmustada. Ka poisikesed pistawad "pits pitsi" järele ja lasewad paberossid kui kassisabad suus tormata. Juhtub nüüd mõni üksik teekäija säält mööda minema, siis hõisatakse talle kõiksugu sopaseid sõnu tagant järele. Kui juhtub, et mõnel porujommi wennal kõrtsist kodu minnes mõni rublake peaks tasku jääma, siis on teised wahwad seda tema käest tee pääl ära rööwima, et uuesti kõrtsi poole tagasi wõiks kõmpida. Kange joomise pärast õitseb ka muu kuritöö, nagu wargus jne täiel mõõdul. Kes osawaste oskab wargust korda saata ehk kohtu ees ära salata, seda kiidetakse tubliks meheks. Alles hiljuti wiidi siit ligi olewast talust hobune ära, mis täna päewani kätte saamata on. Otse kohutaw on kuulda, kui räägitakse, et see ja see makswat aasta lõpul 80 rubla kõrtsi wõlga. Kui wäga tarwilik oleks, kui niisugused mädapaised ära kaotataks. Mõnigi mees hingaks kergema südamega."
Rubriigist "Walusad sõnad" :

-Jurjewist. Oma elule otsa teha tahtis siin minewal neljapäewal Ropka walla mees Karl. B., "kurjad inimesed" ajasiwad aga katse nurja. Ta oli leiwa lõikamise noaga oma kõri maha lõikanud ja on praegu hospidalis. Küsimise pääle, miks ta seda teinud, kostis ta, et ta minewal talwel kolme rubla eest sepatööriistu warastanud ja hirmu pärast, et ta kätte saadakse, wõtnud ta nõuuks oma elule otsa teha."
Mis kuradi kallid !?...
Omad on ikka omad !

"----Äksist. 4. sept. s.a. oliwad Elistwere walla peremehed walla kohtumajas ühe warga pärast koos, kelle üle järele küsiti, kas wald wõtab ta tagasi wõi saadab ära Sibirisse. Nimetatud wald wõttis warga suure häälte-enamusega tagasi ! Kewade aasta eest wõeti teine walla küsimise alla olev waras, peremehe poeg, weel suurema häälte-enamusega tagasi. Nad kumbki ei olewat "oma wallas warastanud."".
[Pilt: 312360_455471877840202_932440555_n.jpg]
Kas keegi suudab vastata, mis aastal ilmus see artikkel: "UUSI MOOTORSÕIDUKEID"?
Neljas viisaastak 1946–1950
(09-02-2013 11:11 PM)VVAL Kirjutas: [ -> ]Kas keegi suudab vastata, mis aastal ilmus see artikkel: "UUSI MOOTORSÕIDUKEID"?


Peaks olema 1947 aasta ajakirjast "Pilt ja Sõna". Või oli äkki 1948?
Kas panite tähele!!!
- M-72 maksab rohkem kui Moskvits;
- M-72 on "leheneegri" arvates kahetaktiline

"Tule taevas appi!"
Lehti: 1 2
Tagasiside URL